Nghị quyết 87/NQ-HĐND
(15:26 | 24/09/2019)

Về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung về thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.