Nghị quyết số 86/NQ-HĐND
(15:27 | 24/09/2019)

 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện An Minh.