Nghị quyết số 88/NQ-HĐND
(16:19 | 24/09/2019)

 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện An Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.