Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
(16:23 | 29/04/2020)

 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.