Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

TRANG CHỦ>>TỔ CHỨC - BỘ MÁY

Các xã, thị trấn

  • Thực hiện tốt 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở

    (13:55 | 18/03/2015)

     Những năm qua, nhất là những năm gần đây, phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hoạt động xã hội từ thiện… ở tỉnh ta được các ngành, các cấp, các tổ chức và đoàn thể xã hội quan tâm, nhiều phong trào đã góp phần đẩy mạnh và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức khá, đời sống nhân dân có bước cải thiện nâng lên, an ninh trật tự xã hội được ổn định.