Cổng thông tin điện tử huyện An Minh

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
153/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư chương trình/ dự án đầu tư lĩnh vực Y tế năm 2021 trên địa bàn huyện An Minh 23/12/2020
151/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở trộng Trung tâm Văn hoà huyện An Minh 23/12/2020
149/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư chương trình/ dự án đầu tư lĩnh vực Quản lý nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện An Minh 23/12/2020
148/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư lĩnh vực Giáo dục và đào tạo năm 2021 trên địa bàn huyện An Minh 23/12/2020
147/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 23/12/2020
146/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 23/12/2020
145/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện an Minh 23/12/2020